Het Nationale Gesprek heeft de ANBI status per 8 juni 2017.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dat betekent dat er fiscale voordelen zijn bij financiële steun aan de stichting.
Zie belastingdienst (klik) ;

Gegevens voor ANBI Status:

  • Naam instelling: Stichting Het Nationale Gesprek;
  • RSIN nummer: 857650191;
  • KvK-nummer 68923929
  • Het doel van de stichting is om, met uitsluiting van een winstoogmerk, mensen vanuit verschillende achtergronden die in eenzelfde gemeente/regio leven met elkaar in verbinding te brengen. De stichting organiseert daartoe “kennismakingsgesprekken” tussen mensen met een verschillende achtergrond en leefwijze, zodat men op basis van eigen ervaring een beeld krijgt over anderen en over zichzelf;
  • Beleidsplan: zie hieronder;
  • Bestuurssamenstelling: Voorzitter Mr A.H.L. Westerouen van Meeteren, Secretaris A. Van der Jagt, penningmeester: H. Schaeffer.
  • Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten die gestaafd moeten worden met bewijsstukken.
  • Uitgeoefende activiteiten: zie de website www.hetnationalegesprek.nl
  • Financiële verantwoording afgelopen boekjaar: nog niet beschikbaar wegens korte bestaan van de organisatie.
  • De initiatiefnemers van Het Nationale Gesprek hebben ieder een bedrag van euro 100,- bijgedragen om de beginkosten te dekken.

Beleidsplan:Beleidsplan Stichting Het Nationale Gesprek-HNG
Voorjaar 2017Achtergrond
Op politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak bestaan in Nederland grote tegenstellingen, waarbij opleidingsniveau steevast de voorspellende factor is, meldt het Sociaal en Cultureel Rapport 2014 van het Sociaal Cultureel Planbureau. Waar vroeger burgers met uiteenlopende achtergrond elkaar nog tegen kwamen op het werk, in de kerk of op het sportveld, is dat vandaag steeds minder het geval. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid- WRR constateert dat hoger- en lager-opgeleiden tegenwoordig in relatief gescheiden werelden leven en weinig contact hebben met elkaar. Het gevolg is een geleidelijke versplintering in de samenleving, waarin burgers elkaar steeds minder spreken. Het wetenschappelijk instituut van een politieke partij spreekt zelfs van de Nieuwe Sociale Kwestie.
Het Nationaal Gesprek is een bestuurlijk onafhankelijk basis initiatief van mediators.
Zij denken dat met kennismaking en wederzijds begrip de spanningen in de samenleving, vooral in de steden, kunnen afnemen. ‘Leer elkaar kennen en de vooroordelen worden minder of verdwijnen, zodat de onderlinge verbondenheid wordt bevorderd’. Een goed gesprek verbindt. Dat is de idee.
Het initiatief wordt gesteund door het bestuur van de Mediators federatie Nederland (MfN) en de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv).

HNG richt zich op burgers die elkaar nooit zouden ontmoeten (althans, waarbij de kans uiterst klein is). HNG wil deze burgers met elkaar in gesprek brengen, eenvoudigweg om elkaars denk- en leefwereld beter te leren begrijpen.
HNG bestaat uit een landelijk gespreide serie van gespreksbijeenkomsten. De aanwezigen zijn via een willekeurige keuze uit het lokale inwonerbestand gekozen, zodat er een zo divers mogelijke samenstelling ontstaat. De groep is als regel niet groter dan 25 deelnemers.

Professionele mediators begeleiden deze bijeenkomsten, belangeloos als maatschappelijke bijdrage. In beginsel vinden er twee gesprekken plaats per gemeente
De begeleider hanteert twee basisregels.
1. Iedere deelnemer komt aan het woord.
2. Iedere deelnemer luistert naar de ander
De deelnemers bepalen zelf de gespreksonderwerpen.

De burgemeester als verbinder van beroep nodigt de deelnemers uit en heet ze ook welkom. Daarna vertrekt hij/zij weer, zodat ieder zich volledig kan concentreren op de onderlinge kennismaking, zonder aanwezigheid van de ‘overheid’. De gemeente stelt als regel een ruimte ter beschikking, in het gemeentehuis of elders.
De gemeente faciliteert het basisinitiatief maar bestuurt het niet.
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters - waar alle Nederlandse burgemeesters bij zijn aangesloten - heeft op haar website en in haar Nieuwsbrief aandacht gevraagd voor dit initiatief
(
zie: http://www.burgemeesters.nl/hetnationalegesprek ).

Pilots
Om het idee van Het Nationale Gesprek te beproeven, hebben de volgende gemeenten in de pilot fase in 2016 het spits afgebeten: Wassenaar, Gouda, Bergen op Zoom en Helmond met tussen de 15 en 25 deelnemers. De deelnemers maken niet alleen kennis maar inventariseren ook thema’s waarover ze door willen praten tijdens het tweede gesprek. Bovendien kunnen ze daarvoor anderen in hun omgeving uitnodigen om deel te nemen. Daarmee treedt de beoogde inktvlek werking op. Vervolgens hebben ook pilot-gesprekken plaatsgevonden in onder meer Kampen, Molenwaard, Zwijndrecht en Vlaardingen. In diverse andere gemeenten zijn gesprekken in voorbereiding.

De conclusie is dat de pilot als geheel succesvol verlopen is, met verschillende ervaringen per gemeente. Nu is het moment aangebroken om het initiatief uit te rollen over veel meer gemeenten. Dat vergt een intensievere, professionele organisatie.

Daarvoor is de
Stichting Het Nationale Gesprek opgericht

Missie
Doel van de stichting is om, met uitsluiting van een winstoogmerk, mensen vanuit verschillende achtergronden die in eenzelfde gemeente leven met elkaar in verbinding te brengen. De stichting organiseert daartoe “kennismakingsgesprekken” tussen mensen met een verschillende achtergrond en leefwijze, zodat men op basis van
eigen ervaring een beeld krijgt over anderen en over zichzelf. Zodoende worden mensen nader tot elkaar gebracht, vooroordelen gereduceerd, begrip over en weer gekweekt, medemenselijkheid bewerkstelligd en compassie voor elkaar betoond.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het initiëren van voorbereidende gesprekken met de burgemeesters en/of andere gemeentelijke contactpersonen, al dan niet samen met een lokale mediator die het lokale Gesprek zal begeleiden (de gemeente faciliteert in beginsel de gesprekken);
- het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de gesprekken, door methodische input & instructie, waartoe een draaiboek wordt ontwikkeld;
- het vaststellen van de eisen betreffende opleiding, ervaring, permanente educatie, gedrag voor uitvoerende mediators alsmede de financiële waarborgen waaronder zij de gesprekken begeleiden;
- het (laten) organiseren van trainingen voor de uitvoerende mediators (met PE-punten) teneinde de HNG-mediators adequaat uit te rusten voor hun taak;
- het verzamelen van de statistische project-info t.b.v. de evaluatie en verantwoording;
- het verzorgen van de PR over HNG d.m.v. een website, nieuwsbrieven, sociale media en eigen netwerken;
- op ad hoc basis initiëren van of deelnemen aan regionale en/of nationale activiteiten
- het werven en beheren van sponsor- en subsidiegelden en eventuele opbrengsten van trainingen en mogelijke merchandise;
- het inrichten en bijhouden van een register voor uitvoerende mediators, die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen;
- het houden van toezicht op naleving van de vereisten waaraan uitvoerend mediators dienen te voldoen.

Strategie

De Gesprekken
De Stichting wil in 2017 en 2018 steeds tenminste Gesprekken organiseren bij 25 diverse gemeenten, verspreid over Nederland, in steden en landelijke regio’s met uiteenlopende bevolkingsomvang en –samenstelling.

Daartoe is nodig dat er voldoende mediators beschikbaar zijn die - contacten onderhouden in een gemeente; - daadwerkelijk de gesprekken begeleiden; - daartoe aanvullend zijn opgeleid.

Opleiding
Hiertoe organiseert de Stichting tenminste twee keer per jaar een workshop voor belangstellende mediators. Deze workshops zijn erkend door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), gelieerd aan de Mediation federatie Nederland (MfN), zodat de deelnemende mediators ook PE-punten ontvangen voor deze scholingsactiviteit.

In maart 2017 heeft de eerste workshop plaatsgevonden; deze is door de deelnemers gemiddeld gewaardeerd met een 8.

Website en PR
De stichting beheert een website www.hetnationalegesprek.nl.
Beoogd wordt om hierop steeds actuele informatie beschikbaar te hebben en te houden over zowel de Gesprekken, over de inspanningen van o.a. de burgemeesters van de deelnemende gemeenten, en over de opleidingsmogelijkheden voor de deelnemende mediators.

De stichting neemt daarnaast deel aan diverse congressen en andere podia waar de verbinding kan worden gelegd tussen (inwoners van) gemeenten en mediators, alsmede met andere initiatieven die vergelijkbare doelstellingen hebben.

Financiële basis en verantwoording

De stichting zal zelf actie ondernemen voor een gezonde financiële basis. Daarmee wordt bedoeld dat de vaste lasten van de stichting gedekt worden uit inkomsten welke de stichting zelf initieert. Deze bestaan onder meer uit abonnementskosten voor de Kamer van Koophandel, de zakelijk bank en de vaste kosten van de website. Bij de start hebben de initiatiefnemers van HNG, die de Stichting HNG hebben opgericht, uit eigen middelen een bedrag bijeengebracht om de eerste kosten te kunnen voldoen. Verder kan gedacht worden aan de (geringe) bijdrage van de deelnemende mediators aan de workshops. Deze bijdrage kan niet zeer hoog zijn, nu van deze mediators allereerst en vooral wordt gevraagd zich als vrijwilliger in te zetten voor de feitelijke organisatie en uitvoering van HNG.

De inzet van de bestuurders van de stichting alsmede van de deelnemende mediators zal immers steeds onbezoldigd zijn. Wel zal een onkostenvergoeding voor reiskosten en eventuele materiele uitgaven beschikbaar zijn. Zo mogelijk zullen trainers wel een (bescheiden) vergoeding kunnen ontvangen voor het uitvoeren van de genoemde workshops en presentaties in den lande.
Het bestuur van de stichting heeft helder geformuleerde criteria vastgesteld, waaraan de concrete uitgaven kunnen worden getoetst. Een vast uitgangspunt is dat er geen uitgaven worden gedaan waarvoor onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn.

Daarnaast zoekt de stichting sponsoren die bereid zijn om het initiatief van HNG ook financieel te ondersteunen, zodat de kwaliteit van de organisatie van de stichting adequaat is om de doelstellingen te realiseren, inclusief het bijhouden en de ontwikkeling van statistische informatie over de gevoerde Gesprekken. Inmiddels heeft zich één stichting met ANBI-status gemeld die bereid is een bedrag te schenken aan HNG, op voorwaarde dat ook de Stichting HNG een ANBI-erkenning heeft.

Controle op inkomsten en uitgaven
De administratie zal dan ook zo ingericht worden dat alle inkomsten & kosten verantwoord worden, zodat de uiteindelijke financiële verantwoording transparant en duidelijk gepresenteerd kan worden.
Op instructie van de penningmeester kan de feitelijke betaling van facturen plaatsvinden door een ander bestuurslid, als extra waarborg voor financiële transparantie.
Jaarlijks zullen twee deelnemende mediators als lid van de kascommissie van dat jaar de boekhouding controleren.

Versie 22 mei 2017